Schijndel, Noord Brabant, Holandia
+31 633 880 519
info@jovidesign.nl

WARUNKI OGÓLNE

JOVIDESIGN STUDIO – projekty graficzne i copywriting 

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE 

Projektant graficzny:  to osoba profesjonalnie zajmująca się projektowaniem graficznym materiałów przeznaczonych do druku lub publikacji internetowej, takich jak broszury, okładki książek, ulotki, wizytówki, bannery, loga i inne. Osoba sprzedająca, która chce zawrzeć umowę z kupującym. 

Projekt graficzny:  przedmiot umowy, usługa : projekt wykonany przez projektanta: ulotka, broszura, wizytówka, logo, banner i inne.  

Copywriter:  to osoba profesjonalnie zajmująca się pisaniem tekstów wykorzystywanych na przykład w reklamach i innych materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, broszury, katalogi, strony internetowe, itp. Osoba sprzedająca, która chce zawrzeć umowę z kupującym.

Tekst:  przedmiot umowy, usługa. Tekst przeznaczony do materiałów reklamowych, takich jak ulotka, broszura, foldery i/lub magazynów, gazet czy stron internetowych. 

Klient: osoba prywatna lub firma nabywająca towar lub usługę. Osoba kupująca. 

Termin wykonania: data wykonania projektu przez projektanta i przekazanie go klientowi. Data wykonania tekstu przez copywritera i przekazanie go klientowi. 

ARTYKUŁ 2 – WAŻNOŚĆ 

Ogólne warunki dotyczą zarówno projektanta, copywritera i klienta. Obowiązują w czasie trwania prac nad projektem i/lub tekstem. Ogólne warunki zawierają wyjaśnienie najważniejszych pojęć i zasad współpracy między JOVIDESIGN STUDIO a klientem. 

ARTYKUŁ 3 – OFERTA I PŁATNOŚĆ

 • Oferta jest ważna przez 30 dni od daty złożonej oferty, chyba że oferta stanowi inaczej. Wycena opiera się na informacjach dostarczonych przez kupującego i pomiarach dokonanych przez projektanta i/lub copywritera. Zostaje wykonana do 3 dni od momentu otrzymania właściwych materiałów i informacji od klienta. 
 • Klient jest zobowiązany poinformować projektanta o okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie umowy. Dotyczy to na przykład formatu projektu czy ilości tekstu, które mają być umieszczona na projekcie. 
 • Oferta będzie jednoznacznie zawierała : 
 1. Pełny opis usługi, która ma zostać wykonana; 
 2. Łączną cenę;
 3. Termin realizacji;
 4. Dodatkowe informacje. 
 • Po akceptacji oferty, klient jest zobowiązany dokonać zapłaty za projekt w terminie i na numer konta bankowe podany na wycenie i/lub fakturze. 
 • Płatność odbywa się za pomocą przelewu bankowego, chyba że strony postanowią inaczej. Po zaksięgowaniu przez firmę należności, klient otrzymuje dowód zapłaty. Jeśli płatność za prace nie zostanie dokonana, usługa nie zostanie wykonana. Chyba, że projektant lub copywriter postanowi inaczej. 

ARTYKUŁ 4 – PRACE NAD PROJEKTEM I/LUB TEKSTEM 

 • Praca nad projektem i/lub tekstem rozpoczyna się po akceptacji wyceny i dokonaniu zapłaty za usługę. Nie wcześniej chyba, że projektant i/lub copywriter postanowią inaczej. 
 • Jeżeli nie ustalono terminu wykonania i przekazania, powinien on nastąpić najpóźniej do 7 dni w przypadku pojedynczego projektu. Dla złożonych projektów (2 lub więcej) zostaje ustalony odrębny czas. Termin ten przestaje obowiązywać, w momencie zgłoszenia przez klienta poprawek do projektu, przedstawionego przez projektanta. Po konsultacji stron, zostaje wyznaczony dodatkowy czas na wprowadzenie korekty.  

ARTYKUŁ 5 – OBOWIĄZKI I PRAWA PROJEKTANTA I COPYWRITERA

 • Projektant i/lub copywriter dostarcza uzgodniony projekt prawidłowo i solidnie zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Spełnia wymogi prawne związane z realizacją umowy.
 • Projektant nie odpowiada za szkody wynikające z użytkowania projektu i/lub tekstu, jakie ewentualnie powstały po ostatecznej akceptacji projektu i/lub tekstu przez klienta. 

ARTYKUŁ 6 – OBOWIĄZKI i PRAWA KUPUJĄCEGO

 • Kupujący jest zobowiązany poinformować projektanta o faktach i/lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie umowy, o ile kupujący wiedział o tym lub powinien o tym wiedzieć. Dotyczy to niekompletnych materiałów dodatkowych, formacie projektu i inne.
 • Kupujący daje projektantowi możliwość wykonania pracy.
 • Kupujący, który wbrew wyraźnej radzie projektantka i/lub copywritera, nalega na wykonanie określonej pracy, odpowiada za ewentualnie powstałą szkodę.
 • Klient przed ostateczną akceptacją i przyjęciem projektu ma obowiązek samodzielnie dokonać prawnej weryfikacji projektu pod kątem ewentualnych zbieżności z istniejącymi na przykład znakami. Dotyczy to szczególnie logo. 

Artykuł 7 – POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI I PRAWO WŁASNOŚCI

Projektant i/lub copywriter daje klientowi dowód zapłaty, który służy również za dowód własności. Przy czym JOVIDESIGN STUDIO ma możliwość przedstawiania wykonanej pracy w swoim portfolio. Jeśli klient nie wyraża na to zgody, ma obowiązek wcześniej o tym poinformować. 

ARTYKUŁ 8 – DODATKOWE POPRAWKI, ZWROT i ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klient ma możliwość zgłoszenia 3 bezpłatnych poprawek do projektu lub tekstu. Kolejne są odpłatne i wymagają uzasadnienia. Przed dokonaniem dodatkowych poprawek projektant i/lub copywriter ma obowiązek poinformować klienta o ich kwocie i terminie realizacji. 
 • Po ostatecznej akceptacji projektu nie ma możliwości jego zwrotu lub wymiany. Chyba, że projektant postanowi inaczej. 
 • W czasie trwania pracy nad projektem, odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadku :
 1. nie dotrzymania terminu wykonania projektu przez projektanta; 
 2. nie dokonaniu należnej płatności przez klienta; 
 3. uniemożliwieniu pracy projektantowi;
 4. kiedy projekt nie może być wykonany z powodu wyższej siły.

ARTYKUŁ 9 – KWESTIE PRAWNE

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
 • Właściwym sądem do rozstrzygania sporu powstałego na tle zawartej umowy będzie sąd holenderski.
WhatsApp chat