Schijndel, Noord-Brabant, Holandia

+31 633 880 519

info@jovidesign.nl

WARUNKI OGÓLNE WSPÓŁPRACY
JOVIDESIGN STUDIO

PROJEKTY GRAFICZNE

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

 1. Projektant graficzny: to osoba profesjonalnie zajmująca się projektowaniem graficznym materiałów przeznaczonych do druku lub publikacji internetowej, takich jak broszury, okładki książek, ulotki, wizytówki, bannery, loga i inne. Osoba sprzedająca, która chce zawrzeć umowę z kupującym.
 2. Projekt graficzny: przedmiot umowy, usługa: projekt wykonany przez projektanta: ulotka, broszura, wizytówka, logo, banner i inne.
 3. Copywriter: to osoba profesjonalnie zajmująca się pisaniem tekstów wykorzystywanych na przykład w reklamach i innych materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, broszury, katalogi, strony internetowe, itp. Osoba sprzedająca, która chce zawrzeć umowę z kupującym.
 4. Tekst: przedmiot umowy, usługa. Tekst przeznaczony do materiałów reklamowych, takich jak ulotka, broszura, foldery i/lub magazynów, gazet czy stron internetowych.
 5. Klient: osoba prywatna lub firma nabywająca towar lub usługę. Osoba kupująca.
 6. Termin wykonania: data wykonania projektu przez projektanta i przekazanie go klientowi. Data wykonania tekstu przez copywritera i przekazanie go klientowi.

ARTYKUŁ 2 – WAŻNOŚĆ

Ogólne warunki dotyczą zarówno projektanta, copywritera i klienta. Obowiązują w czasie trwania prac nad projektem i/lub tekstem. Ogólne warunki zawierają wyjaśnienie najważniejszych pojęć i zasad współpracy między JOVIDESIGN STUDIO a klientem.

ARTYKUŁ 3 – OFERTA I PŁATNOŚĆ

 1. Oferta jest ważna przez 14 dni od daty złożonej oferty, chyba że oferta stanowi inaczej. Wycena opiera się na informacjach dostarczonych przez kupującego i pomiarach dokonanych przez projektanta i/lub copywritera. Zostaje wykonana do 3 dni od momentu otrzymania właściwych materiałów i informacji od klienta.
 2. Klient jest zobowiązany poinformować projektanta o okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie umowy. Dotyczy to na przykład formatu projektu czy ilości tekstu, które mają być umieszczona na projekcie.
 3. Oferta będzie jednoznacznie zawierała:
  • Pełny opis usługi, która ma zostać wykonana;
  • Łączną cenę;
  • Termin realizacji;
  • Dodatkowe informacje.
 4. Po akceptacji oferty, klient jest zobowiązany dokonać zapłaty za projekt w terminie i na numer konta bankowe podany na wycenie i/lub fakturze.
 5. Płatność odbywa się za pomocą przelewu bankowego, chyba że strony postanowią inaczej. Po zaksięgowaniu przez firmę należności, klient otrzymuje dowód zapłaty.
 6. Jeśli płatność za prace nie zostanie dokonana, usługa nie zostanie wykonana. Chyba że projektant lub copywriter postanowi inaczej.

ARTYKUŁ 4 – PRACE NAD PROJEKTEM I/LUB TEKSTEM

 1. Praca nad projektem i/lub tekstem rozpoczyna się po akceptacji wyceny i dokonaniu zapłaty za usługę. Nie wcześniej chyba, że projektant i/lub copywriter postanowią inaczej. 
 2. Jeżeli nie ustalono terminu wykonania i przekazania, powinien on nastąpić najpóźniej do 7 dni w przypadku pojedynczego projektu. Dla złożonych projektów (2 lub więcej) zostaje ustalony odrębny czas. Termin ten przestaje obowiązywać, w momencie zgłoszenia przez klienta poprawek do projektu, przedstawionego przez projektanta. Po konsultacji stron, zostaje wyznaczony dodatkowy czas na wprowadzenie korekty.

ARTYKUŁ 5 – OBOWIĄZKI I PRAWA PROJEKTANTA I COPYWRITERA

 1. Projektant i/lub copywriter dostarcza uzgodniony projekt prawidłowo i solidnie zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Spełnia wymogi prawne związane z realizacją umowy.
 2. Projektant nie odpowiada za szkody wynikające z użytkowania projektu i/lub tekstu, jakie ewentualnie powstały po ostatecznej akceptacji projektu i/lub tekstu przez klienta.

ARTYKUŁ 6 - OBOWIĄZKI i PRAWA KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący jest zobowiązany poinformować projektanta o faktach i/lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie umowy, o ile kupujący wiedział o tym lub powinien o tym wiedzieć. Dotyczy to niekompletnych materiałów dodatkowych, formacie projektu i inne. 
 2. Kupujący daje projektantowi możliwość wykonania pracy. Kupujący, który wbrew wyraźnej radzie projektantka i/lub copywritera, nalega na wykonanie określonej pracy, odpowiada za ewentualnie powstałą szkodę. 
 3. Klient przed ostateczną akceptacją i przyjęciem projektu ma obowiązek samodzielnie dokonać prawnej weryfikacji projektu pod kątem ewentualnych zbieżności z istniejącymi na przykład znakami. Dotyczy to szczególnie logo.

Artykuł 7 - POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI I PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Projektant i/lub copywriter daje klientowi dowód zapłaty, który służy również za dowód własności. Przy czym JOVIDESIGN STUDIO ma możliwość przedstawiania wykonanej pracy w swoim portfolio. Jeśli klient nie wyraża na to zgody, ma obowiązek wcześniej o tym poinformować.

ARTYKUŁ 8 - DODATKOWE POPRAWKI, ZWROT I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma możliwość zgłoszenia 3 rund bezpłatnych poprawek do projektu. Kolejne są odpłatne i wymagają uzasadnienia. Przed dokonaniem dodatkowych poprawek projektant ma obowiązek poinformować klienta o ich kwocie i terminie realizacji.
 2. Klient może nie przyjąć żadnego projektu wstępnego, kiedy nie zgłosi żadnych poprawek. Otrzymuje zwrot wysokości 50% dokonanej płatności za projekt.
 3. Po ostatecznej akceptacji projektu nie ma możliwości jego zwrotu lub wymiany. Chyba że projektant postanowi inaczej. 
 4. W czasie trwania pracy nad projektem odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadku:
  – niedotrzymania terminu wykonania projektu przez projektanta;
  – niedokonaniu należnej płatności przez klienta;
  – uniemożliwieniu pracy projektantowi;
  – kiedy projekt nie może być wykonany z powodu wyższej siły.

ARTYKUŁ 9 – KWESTIE PRAWNE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Właściwym sądem do rozstrzygania sporu powstałego na tle zawartej umowy będzie sąd holenderski.

Do wykonania stron internetowych obowiązuje osobny regulamin. 

Warunki ogólne zostały spisane i udostępnione 04-06-2018 roku. Rozpoczęcie współpracy z Jovidesign Studio jest równoznaczne z przyjęciem warunków ogólnych. Wszystkie pytania odnośnie niniejszego dokumentu należy składać na adres: info@jovidesign.nl.

Co robimy?

Logo jest symbolem firmowym, który reprezentuje markę na rynku. Towarzyszy firmie na każdym etapie jej promocji.

Wizytówka jest podstawowym elementem styczności z każdą marką.

Za pomocą ulotki możesz w szybki i niedrogi sposób poinformować świat o swojej firmie, usługach czy promocjach.

Niepowtarzalnie i kreatywnie wykonane strony, które podkreślają charakter  działalności i przykuwają uwagę odwiedzających na dłużej. 

Stworzymy dla Ciebie interesujące i przykuwające uwagę bannery na potrzeby Facebooka. 

Tworzymy ciągle kreatywne projekty graficzne na potrzeby reklamy i promocji firmy. Zapytaj o projekt graficzny. 

Specjalizujemy się w tworzeniu projektów graficznych na potrzeby druku i Internetu.

Wierzymy, że odpowiednio opracowany komunikat w formie graficznej ułatwia porozumiewanie się ponad barierami językowymi i kulturowymi. Efektem jest zwiększenie sprzedaży, wzmocnienie zaufania i wzajemne zrozumienie.

KONTAKT

+31 633 880 519

info@jovidesign.nl

Zadzwoń do nas
w dniach:
Środa
09:30 - 18:30
Piątek
09:30 - 18:30
Sobota
09:30 - 15:30

Copyright © 2021 Jovidesign Studio | KvK-nr: 71795200 | Polityka prywatności | Warunki ogólne