REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Witaj w naszym sklepie internetowym! Poniżej znajdziesz nasz regulamin, który określa zasady korzystania z naszych usług. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Jovidesign Studio, z siedzibą w Noord-Brabant w Holandii, wpisanego do Kamer van Koophandel pod numerem: KvK-nummer 71795200,  prowadzi sprzedaż projektów graficznych wykonywanych przez projektanta graficznego.
 2. Projektant graficzny definiowany jest jako profesjonalista zajmujący się tworzeniem projektów graficznych, w tym m.in. identyfikacji wizualnej, projektowania logo, materiałów reklamowych, projektowania stron internetowych i innych powiązanych usług.
 3. Klientem może być zarówno osoba prywatna, jak i firma, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym Jovidesign Studio.
 4. Produkt to projekt graficzny oferowany w sklepie internetowym Jovidesign Studio.

CENA I CZAS REALIZACJI

 1. Cena za produkt jest podana przy każdym produkcie i nie zawiera podatku
 2. Czas wykonania projektu jest podany przy każdym projekcie i trwa na ogół od 3 do 14 dni roboczych dla zwykłych projektów. Dla stron internetowych i sklepów internetowych czas realizacji może obejmować od 7 do 45 dni roboczych.

PROCES ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa zamówienie w sklepie i od razu otrzymuje potwierdzenie płatności drogą e-mail. Potwierdzenie to zawiera szczegóły zamówienia, takie jak rodzaj projektu, jego cenę, metodę płatności oraz adres rozliczeniowy. 
 2. Po złożeniu zamówienia, nasz projektant graficzny skontaktuje się z Klientem, aby omówić dodatkowe szczegóły projektu. 
 3. Klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu w terminie uzgodnionym z projektantem graficznym. Ponadto Klient zobowiązuje się do uczciwego i zgodnego z prawem korzystania z naszych usług.

PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje płatności w sklepie internetowym Jovidesign Studio. 
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas dokonywania transakcji. 
 3. Płatność odbywa się za pomocą systemów płatnościowych iDeal, PayPal oraz Przelewy24.

REALIZACJA PROJEKTÓW I EWENTUALNE POPRAWKI

 1. Dla zwykłych projektów, Klient otrzymuje od 2 do 3 wstępnych projektów do wyboru. Gdzie może wybrać tylko jeden projekt, dodatkowe są odpłatne.
 2. Do wybranego projektu Klient może zgłosić 3 rundy poprawek. Kolejne poprawki są odpłatne. Na ich realizacje zostaje wyznaczony osobny termin. 
 3. W przypadku stron internetowych, projektant graficzny wykonuje tylko jeden wstępny projekt. 
 4. Po wyborze i przesłaniu wybranego projektu Klient nie może zwrócić projektu ani wprowadzać do niego poprawek bezpłatnie. W przypadku żądania dodatkowych zmian w wybranym projekcie Klient zostanie poinformowany o cenie i czasie realizacji przez projektanta graficznego.
 5. Klient może nie przyjąć żadnego projektu wstępnego, kiedy nie zgłosi żadnych poprawek. Otrzymuje zwrot wysokości 50% dokonanej płatności za projekt.
 6.  Po zatwierdzeniu przez Klienta wybranego projektu, Jovidesign Studio dostarczy go drogą e-mail w formie plików graficznych. 
 7. Wybrany projekt będzie przechowywany w archiwum Jovidesign Studio przez okres do 12 miesięcy. Po upływie tego terminu projekt może zostać usunięty i nie będzie dostępny. Zalecamy Klientom zachowanie kopii projektu w bezpiecznym miejscu.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI

 1. Własne cele: Klient otrzymuje pełne prawa do używania projektu graficznego wyłącznie w celach własnych, bez żadnych ograniczeń co do zakresu wykorzystania w ramach swoich osobistych działań i przedsięwzięć.
 2. Ograniczenia odsprzedaży: Klient nie ma prawa odsprzedawać, sub licencjonować lub udostępniać projektu graficznego osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Projekt jest przeznaczony wyłącznie do użytku Klienta.
 3.  Zgoda na publikację w portfolio: Projektant zastrzega sobie prawo do umieszczania projektu graficznego w swoim portfolio, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy swoje sprzeciwienie w tej kwestii.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W czasie trwania pracy nad projektem odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadku:
  – niedotrzymania terminu wykonania projektu przez projektanta; 
  – otrzymania wadliwego projektu;
  – niedokonaniu należnej płatności przez klienta;
  – uniemożliwieniu pracy projektantowi;
  – kiedy projekt nie może być wykonany z powodu wyższej siły.

Projekty przeznaczone do druku

 1. Projekty takie jak wizytówki i ulotki będą przesyłane do wybranej przez Jovidesign Studio drukarni.
 2. Przesyłka z wydrukowanym projektem będzie dostarczona do Klienta w ciągu 5 dni roboczych na podany adres. W przypadku ewentualnych opóźnień Klient zostanie poinformowany o zmianach w terminie dostawy.
 3. W czasie zamówienia na stronie sklepu Klient wybiera ilość sztuk do druku oraz rodzaj papieru, na którym projekt zostanie wydrukowany.
 4. Po ostatecznej akceptacji projektu oraz przesłaniu go do druku nie można wprowadzać żadnych zmian. 

Wymiana Wydruku Projektu Graficznego

 1. Jeśli Klient otrzyma wydrukowany projekt graficzny i uważa, że nie spełnia on jego oczekiwań lub jest wadliwy, ma prawo ubiegać się o wymianę wydruku. W celu złożenia takiego żądania, Klient musi postępować zgodnie z poniższymi krokami:
  a. Skontaktować się z Jovidesign Studio w terminie 3 dni od daty otrzymania wydruku z drukarni.
  b. Opisać dokładnie powód i przesłać wyraźne zdjęcia, dla którego Klient chce dokonać wymiany wydruku.
  c. W niektórych wypadkach odesłać wydrukowany projekt do Jovidesign Studio. Klient ponosi 50% kosztów przesyłki zwrotnej za pierwszy wydruk.
 2. Przed przystąpieniem do wymiany wydruku projektu graficznego, zostanie on oceniony przez projektanta i drukarnię w celu potwierdzenia ewentualnych wad lub niezgodności. Ocena zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od otrzymania żądania wymiany wydruku. Jeśli projektant i drukarnia potwierdzą istnienie wad lub niezgodności, Klient będzie uprawniony do wymiany wydruku projektu graficznego. 

ZGODA NA PRZESYŁANIE REKLAM, WPISÓW DO BLOGA I PROMOCJI DROGĄ E-MAIL

 1. Klient, składając zamówienie, wyrażasz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklam, wpisów do bloga oraz promocji drogą e-mail od Jovidesign Studio. Celem Jovidesign Studio jest dostarczanie wartościowych treści i informacji dotyczących produktów i usług. Klient ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody lub zarządzania preferencjami dotyczącymi otrzymywania powiadomień e-mail, Klient może skorzystać z opcji dostępnych w linku do dezaktywacji, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail, którą otrzymuje od Jovidesign Studio, lub skontaktować się bezpośrednio pod adresem info@jovidesign.nl.

KWESTIE PRAWNE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Właściwym sądem do rozstrzygania sporu powstałego na tle zawartej umowy będzie sąd holenderski.

Regulamin sklepu został spisany i udostępniony 07-04-2024 roku. Rozpoczęcie współpracy z Jovidesign Studio jest równoznaczne z przyjęciem  regulaminu sklepu. Wszystkie pytania odnośnie niniejszego dokumentu należy składać na adres: info@jovidesign.nl lub telefonicznie: +31 633 880 519.

Scroll to Top