Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
+31 633 880 519
info@jovidesign.nl

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Grafisch ontwerper: is een persoon die zich professioneel bezighoudt met het grafisch ontwerp van materialen die bestemd zijn om gedrukt te worden of op het internet gepubliceerd te worden, zoals brochures, boekomslagen, folders, visitekaartjes, banners, logo’s enz.. Een verkoper die een contract met een koper wil sluiten.

Grafisch ontwerp: onderwerp van het contract, de dienst: ontwerp gemaakt door de ontwerper: folder, brochure, visitekaartje, logo, banner enz..

Copywriter: is een persoon die zich professioneel bezighoudt met het schrijven van teksten die bijvoorbeeld worden gebruikt in reclame en ander promotiemateriaal, zoals folders, brochures, catalogi, websites enz. Een verkoper die een contract met een koper wil sluiten.

Tekst: onderwerp van het contract, de dienst. Tekst bedoeld voor reclamemateriaal, zoals folders, brochures, blaadjes en/of tijdschriften, kranten of websites.

Klant: een particulier die of bedrijf dat een goed of een dienst koopt. Een koper.

Datum van voltooiing : de datum waarop het ontwerp door de ontwerper voltooid en aan de klant overgemaakt wordt. De datum waarop de tekst door de copywriter voltooid en aan de klant overgemaakt wordt.

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID

De algemene voorwaarden zijn zowel op de ontwerper, de copywriter als op de klant van toepassing. Ze zijn van kracht tijdens de werkzaamheden aan het ontwerp en/of de tekst. De algemene voorwaarden leggen de belangrijkste begrippen en principes van de samenwerking tussen JOVIDESIGN STUDIO en de klant uit.

ARTIKEL 3 – OFFERTE EN BETALING

De offerte is 30 dagen geldig vanaf de datum waarop deze gecommuniceerd wordt, tenzij de offerte dit anders vermeldt. De prijsbepaling is gebaseerd op de door de koper verstrekte informatie en de door de ontwerper en/of copywriter verrichte metingen. De offerte wordt opgemaakt en gecommuniceerd binnen 3 dagen na ontvangst van het juiste materiaal en correcte informatie van de klant.

De klant is verplicht om de ontwerper op de hoogte te stellen van de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van het contract. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het ontwerpformaat of de hoeveelheid tekst die op het ontwerp moet worden geplaatst.

De offerte zal eenduidig het volgende bevatten:

  • Volledige beschrijving van de dienst die moet worden uitgevoerd;
  • De totale prijs;
  • De realisatietermijn;
  • Aanvullende informatie.

Na aanvaarding van de offerte is de klant verplicht om binnen de termijn en op het bankrekeningnummer dat in de prijsbepaling en/of op de factuur is vermeld.

Betaling geschiedt per overschrijving, tenzij de partijen anders besluiten. Nadat het bedrijf het bedrag heeft ontvangen en geboekt, ontvangt de klant een betalingsbewijs.

Als de betaling voor het werk niet wordt uitgevoerd, dan wordt de dienst niet uitgevoerd, tenzij de ontwerper of copywriter anders beslist.

ARTIKEL 4 – WERK AAN HET ONTWERP EN/OF DE TEKST

Het werk aan het ontwerp en/of de tekst begint na acceptatie van de prijsbepaling en betaling voor de dienst. Niet eerder, tenzij de ontwerper en/of copywriter anders beslissen.

Als de termijn voor voltooiing en overdracht niet is vastgesteld, moet deze uiterlijk binnen 7 dagen plaatsvinden in het geval van eenenkel ontwerp. Voor meerdere ontwerpen (2 of meer) wordt een afzonderlijke tijd vastgelegd. Deze termijn vervalt wanneer de klant correcties in het door de ontwerper gepresenteerde ontwerp indient. Na overleg met de partijen wordt een bijkomende periode voor het uitvoeren van de correctie vastgelegd.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN DE ONTWERPER EN COPYWRITER

De ontwerper en/of copywriter levert het overeengekomen ontwerp correct en betrouwbaar af in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in het contract. De ontwerper en/of copywriter voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de uitvoering van het contract.

De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het ontwerp en/of de tekst, die kan ontstaan ​​na de definitieve acceptatie van het ontwerp en/of de tekst door de klant.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN DE KOPER

De koper is verplicht de ontwerper te informeren over de feiten en/of omstandigheden die een invloed kunnen hebben op de uitvoering van het contract, voor zover de koper hiervan op de hoogte was of op de hoogte zou moeten zijn. Dit betreft onvolledig bijkomend materiaal, het onwerpformaat enz..

De koper geeft de ontwerper de mogelijkheid om het werk uit te voeren.

De koper die, ondanks het uitdrukkelijke advies van de ontwerper en/of copywriter, aandringt een specifieke taak uit te voeren, is aansprakelijk voor eventuele schade.

Vóór de definitieve acceptatie en aanvaarding van het ontwerp is de klant verplicht om zelfstandig een ​​wettelijke verificatie van het ontwerp uit te voeren op het vlak van mogelijke convergentie met bijvoorbeeld bestaande tekens. Dit geldt vooral voor het logo.

ARTIKEL 7 – BEVESTIGING VAN BETALING EN EIGENDOMSRECHT

De ontwerper en/of copywriter geeft de klant een betalingsbewijs, dat ook als bewijs van eigendom dient. Tegelijkertijd heeft JOVIDESIGN STUDIO de mogelijkheid om het uitgevoerde werk in zijn portfolio te presenteren. Als de klant hier niet mee akkoord gaat, dan is hij verplicht om dit vooraf te melden.

ARTIKEL 8 – AANVULLENDE VERBETERINGEN, RETOURNEREN EN INTREKKING VAN HET CONTRACT

De klant kan 3 gratis verbeteringen in het ontwerp of de tekst indienen. De volgende verbeteringen zijn mogelijk tegen betaling en moeten worden gemotiveerd. Alvorens aanvullende correcties aan te brengen, is de ontwerper en/of copywriter verplicht om de klant op de hoogte te stellen van het bedrag en de realisatietermijn van deze correcties.

Na de definitieve acceptatie van het ontwerp is het niet mogelijk om het terug te sturen of te vervangen, tenzij de ontwerper anders beslist.

Tijdens het werk aan het ontwerp kan het contract worden ingetrokken in het geval dat:

  • de termijn voor de uitvoering van het ontwerp door de ontwerper niet wordt nageleefd;
  • de klant de verschuldigde betaling niet verricht;
  • de ontwerper het werk onmogelijk gemaakt wordt;
  • het ontwerp niet kan worden uitgevoerd vanwege force majeure.

ARTIKEL 9 – JURIDISCHE KWESTIES

Op zaken die niet onder deze overeenkomst vallen, zijn de op dit vlak geldende bepalingen van hetBurgerlijk Wetboek van toepassing.

De bevoegde rechtbank voor het beslechten van een geschil dat voortkomt uit het gesloten contract, is de rechtbank in Nederland.

WhatsApp chat